A (2)
F (3)
G (1)
I (1)
M (1)
P (9)
R (2)
S (1)
cao (1)
chen (1)
dao (2)
dou (1)
fan (1)
fang (4)
gong (2)
hang (12)
ji (1)
jian (1)
jiang (1)
jing (1)
ke (1)
lian (2)
liao (1)
ma (1)
mei (1)
pai (1)
qiang (1)
ren (6)
she (2)
shu (2)
te (1)
tong (1)
wei (1)
wu (17)
xiang (1)
xiao (1)
xin (2)
yin (1)
yong (1)
you (1)
yun (1)
zhan (2)
zhang (1)